Ændringsforslag til vedtægter paragraf 6 stk. 1 på generalforsamlingen, 6. februar 2020

Forslag til vedtægtsændring / tilføjelse § 6 stk.1:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 -7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være aktivt medlem af en arbejdsgruppe i relation til ”Liv i Ladepladsen”. Alle arbejdsgrupper bidrager med en repræsentant i bestyrelsen.

Motivation: . Vi vil foreslå en ny struktur for foreningen, der vil kræve ændringer af vedtægterne. Fremover stiller hver arbejdsgruppe med et medlem til bestyrelsen. Formålet er at give mulighed for et bedre samspil mellem bestyrelsen og arbejdsgrupperne, hvor vi kan støtte hinanden og derved bidrage til at udvikle foreningen.

Fremover vil der blive afholdt 1 årlig generalforsamling samt 3 møder i bestyrelsen, hvor emnerne bl.a. vil være plan og ideer til kommende projekter.

I dag mangler der repræsentation fra følgende arbejdsgrupper: Bevægelse i byen, Feriens by samt Vinterbadegruppen. 

Endvidere vil foreningen fremover mere fungere som rugekasse for arbejdsgrupperne og iværksættelse af nye initiativer. Hvis undergrupperne ændrer status til en egentlig forening af en vis størrelse, vil de ikke længere være under Liv i Ladepladsen men vil indgå i et samarbejde med foreningen.

Vision:

  • Borgere og ildsjæle bærer udviklingen frem gennem egne visioner og indsatser!
  • Vi tror på, at stedets unikke betydning på en række områder vil give fornyet udvikling! 

Vedtægter for foreningen og initiativgruppen ”Liv I Ladepladsen”

Navn og tilhørssted

§ 1. Foreningens navn er ”Liv i Ladepladsen” og er en paraplyorganisation, som understøtter øvrige arbejds- grupper, der ønsker at arbejde med udviklingen i lokalområdet i Faxe Ladeplads.

Formål

§ 2. Foreningen har til formål gennem sine dialogmøder, sammenkomster, paneldiskussioner og borgermøder

  • At fortsætte en længerevarende indsats for at videreudvikle forholdene og fællesskabet i Faxe Ladeplads
  • Skabe rum for et tættere samarbejde om nye former for aktiviteter, som kan styrke fællesskabet i byen og området
  • Give inspiration til ildsjælene og skabe ny energi og lyst til at arbejde videre med at udvikle vores lokalsamfund (evt. i foreningerne eller i efterfølgende projekter på tværs)
  • Fastholde og videreudvikle borgernes frivillige og engagerede arbejde.

§ 3. Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Medlemskab

§ 4. Alle arbejdsgrupper, der opstår på baggrund af ovenstående formål og indvilliger i at indgå i et koordinerende samarbejde med initiativgruppen kan optages som medlemmer. 

Kontingent

§ 5. Et evt. kontingentet kan fastsættes på den ordinære generalforsamling for næste regnskabsår.

Bestyrelsen/initiativgruppen

§ 6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 -7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være aktivt medlem af en arbejdsgruppe i relation til ”Liv i Ladepladsen”.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges således: Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges for to år i ulige år. Næstformand og øvrige medlemmer vælges for 2 år i lige år. Medlemmerne kan genvælges. 

§ 7. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valg på generalforsamlingen. 

Stk.2. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to.

Stk. 3. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestår dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov dog mindst to gange årligt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal inden rimelig tid angives.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme, i dennes fravær næstformandens stemme, udslaget.

Stk. 6. Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om sit virke.

Stk. 7. Ud over generalforsamlingen indkalder bestyrelsen/initiativgruppen 1 gang årligt til et koordinerende møde, hvor medlemmerne orienterer hinanden om nye initiativer for lokalområdets udvikling.

Regnskab og revision

§ 8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Regnskabet skal mindst 2 uger før den ordinære generalforsamling være revideret af den på den foregående generalforsamling valgt revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Foreningens regnskab skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ved fremlæggelse af regnskabet, skal der være mulighed for at sammenligne med foregående års poster.

Stk. 4. Den valgte revisor har til enhver tid uanmeldt adgang til foreningens samlede regnskabsmateriale.

Formue - Økonomi 

§ 9. Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Stk.1. Formand og kasserer tegner foreningen og kan foretage de økonomiske transaktioner på foreningens vegne. Der skal således to underskrifter på alle økonomiske transaktioner. 

Stk.2. Kasserer kan på egen hånd betale udgifter op til 2000 kr. Beløb derover skal drøftes med bestyrelsen og godkendes officielt af formanden.

Generalforsamling

§ 10. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens øverste myndighed.

§ 11. Den ordinære generalforsamling afholdes i tiden 1.januar – 1.marts.

Stk. 2. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag på foreningens Facebook og ved meddelelse på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Årsregnskabet og dagsordenen skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.

Stk. 4. Punkter til dagsordenen for generalforsamlingen kan stilles frit af ethvert medlem ved henvendelse til bestyrelsens formand mindst 7 dage, inden generalforsamlingens afholdelse. Er dette tilfældet, skal ny dagsorden bekendtgøres ved opslag så hurtigt som muligt.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 20 % af foreningens medlemmer anmoder herom. I sidste tilfælde senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget begæringen.

§ 12. Stemmeberettiget er enhver, der senest 7 dage før generalforsamlingen har erhvervet medlemskab af foreningen.

Stk. 2. Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde.

§ 13. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.

4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.

5. Godkendelse af regnskaberne.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant

9. Forslag fra medlemmerne.

10. Eventuelt.

 

Opløsning

§ 14. Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved en afstemning på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkaldelse til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Stk. 2. Den sidste generalforsamling bestemmer, hvortil foreningens eventuelle formue skal anvendes – dog skal denne anvendelse være i overensstemmelse med foreningens formål.