Referat fra møde i Liv i Ladepladsen

Referat fra mode i Liv i Ladepladsen med arbejdsgrupper tirsdag d. 25.august 2020

Bestyrelsens møde med arbejdsgrupperne d. 8. februar 2020

Bestyrelsens møde med arbejdsgrupperne d. 8. februar  2020

Marianne henviste til den vision, der blev skabt for Liv i  Ladepladsen ved stiftelse af foreningen i 2013 og glædede sig over, at visionen stadig var aktuel her 7 år senere.

I den første periode af foreningens liv har fokus været rettet mod borgermøder, og  det har været godt. Fremover vil vi lægge vægt på samarbejdet mellem arbejdsgrupperne og bestyrelsen og  opfylde vores forpligtelse som paraplyorganisation. Det er vigtigt at styrke sammenhængskraften i Liv i Ladepladsen og herigennem støtte hinanden i arbejdet og i udvikling af  nye ideer og projekter. 

 LIV skal være en rugekasse for arbejdsgrupperne, indtil de er store nok til at blive selvstændige foreninger med eget cvr. nr. Det vil dog fortsat være muligt at have et samarbejde.

 

For at understrege det nye sigte, med arbejdsgrupperne som kernen i foreningen, skal der ske en ændring af vedtægterne, således at arbejdsgrupperne fremover skal være repræsenteret med mindst et medlem i bestyrelsen. Der afholdes 2 årlige møder samt generalforsamling. Det skal dog være muligt at afholde ad hoc møder efter behov. 

Der var enig opbakning til ændringen.

 LIV har betalt for fondsdatabase, som alle har mulighed for at bruge. Det har nu vist sig, at  kommunen burde have tilbudt databasen gratis. Vi vil gøre kommunen opmærksom på, at vi ikke er tilfreds med kommunikationen, fordi de ikke har oplyst om denne mulighed.

 Vi har lavet en aftale med Peter Erkmann om et møde på 2 timer. Han har været oplægsholder på et møde, kommunen har afholdt for foreningerne om søgning af fondsmidler og organisering af foreningsarbejdet. Den nye bestyrelse skal tage stilling til, hvordan mødet skal afvikles. Mødet kan eventuelt deles op, så arbejdsgrupperne får noget af tiden for sig selv.

Bestyrelsen har holdt et godt møde med foreningerne i byen. Der var fremmøde fra mange af dem. Foreningerne fremhævede, at de havde glæde af at tale med hinanden, da det var fremmende for samarbejdet og muligheden for at bakke op om hinandens initiativer op. Referat fra mødet kan ses på vores hjemmeside.

 Der blev fremført en forslag om at lave en klippekortsordning for unge, hvor de skal have  mulighed for at shoppe rundt i de forskellige tilbud som introduktion til foreningerne. 

 

Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne

Kunst og designgruppen

Arbejdsgruppen har 7 medlemmer og har ikke behov for yderligere.

Gruppen vil gerne finde et alternativ til udstilling på Rolloteket, der kun kan holde åbent, når biblioteket er åbent.

 Der er planer om at udarbejde en pjece over udstillinger. Der var forslag fremme om at undersøge mulighederne for nyt udstillingssted i det nye museum, hvor man kunne prøve at kontakte Ilse.

Et andet forslag var Kystsanatoriet som nu er under renovering. 

 Vinterbadegruppen

Der har netop været afholdt en vinterbadefestival med 80-100 deltagere. Der er 5-7 personer i arbejdsgruppen. Der skal i weekenden afholdes stiftende generalforsamling.  De vil undersøge muligheden for at etablere sig som selvstændig organisation. Udfordringen er hvad det vil kræve af administrativt arbejde.

De har en vision om placering af en sauna i lystbådehavnen. Fordelen ved at  udnytte havnen er, at det ikke skal godkendes af Kystbeskyttelsesdirektoratet.

Kønnere by 

Kønnere by har svært ved at komme videre med de projekter, der har været sat i gang.  Trods henvendelser, får vi ikke noget svar. I den kommende tid, vil vi koncentrere os om Gefionpladsen.

Nedrivning af Gefionbygningen og den efterfølgende renovering af pladsen er en succes. Der arbejdes nu på etablering af et interaktivt springvand. Kommunen har givet midler til at lave en plan for udbygning med springvandet. Arbejdet vil fremover bestå i at søge midler. Efter de foreløbige planer skal der findes ca. 3 mio. kr.

 Beach party 

I august måned blev der holdt festival for 7. Gang med over 1000 deltagere. 

De har investeret i nyt udstyr, der skulle dæmpe støjgenerne for naboerne.

Arbejdsgruppen mangler frivillige til vagter og til at ledsage de unge på gåturen fra Rolleskolen.

 

Bevægelse i byen

Kamma vil få overrakt kommunens Fritidspris

Der har været afholdt et arrangement, hvor deltagerne havde mulighed for at prøve club training. Trods dårligt vejr var der mødt 25 personer op.

Søndag vil der være mulighed for at prøve en  Me-mover i Fitness Parken.

Kamma forsøger at finde et alternativ til af holde sted at afholde yoga end Huset, hvor de hele tiden må pakke sammen, men det er dyrt at leje lokaler.

Feriens by

Naja og Bertel har i samarbejde med kommunen lavet en mobilguide med en rute gennem byen, hvor der vil være en beskrivelse af udvalgte huse. Guiden vil blive tilgængelig til sommer, hvor der også  vil foregå en event. De vil gerne have testere til guiden inden den udsendes. 

Det blå læringsrum

Der er blevet udarbejdet en plan af firmaet Monstrum og nu forestår der et arbejde med at søge fonds. En fond fra Stevns har selv henvendt sig, men de kan ikke give støtte, hvis der indgår private virksomheder i projektet. 

 

 

 

Generalforsamling i Liv i Ladepladsen, d. 6. februar 2020

 

Generalforsamling d. 6. februar 2020

Aksel blev valgt som dirigent

Marianne gennemgik bestyrelsens beretning

Der har været afholdt møde med arkitekten bag skitseforslag til udbygning af  Faxehus Efterskole. Formålet var at undersøge, om andre  kunne  være interesseret i at leje sig ind. Faxehus holdt et borgermøde, men der var kun ringe interesse.

Der har været afholdt Nytårskur med foreningerne i byen. Det var et frugtbart møde, hvor foreningerne gav udtryk for, at de havde glæde af at bruge hinanden og gerne ville udbygge samarbejdet. De foreslog, at man lavede et klippekort for unge, hvor de fik mulighed for at shoppe i tilbudene før de besluttede sig for en aktivitet.

Vi har opgivet at lave en årlig aktivitetskalender for foreningerne. Det vil kræve en del resurser at vedligeholde.

Der har været afholdt møde for interessenter med firmaet  CIVITAS, der står bag en portal for turister, visitfaxeladeplads. Der er en generel interesse for portalen. Firmaet vil hjælpe os frem til sommerferien med at lægge materiale ind på portalen. Vi vil invitere interessenter til et møde senere for at høre om de vil overtage de økonomiske udgifter til portalen. Der har været flere positive tilkendegivelser. Brina hyres til at varetage opgaven med portalen. Mulige emner for portalen kunne være mobilguiden, der er under udarbejdelse og måske et åbent hus arrangement med kunstnerne i Sibirien.

 Der har været afholdt et arrangement om biodiversitet, hvor formålet var at bygge et  insekthotel. Materialerne til hotellet fik vi af XL firmaet i Karise. Resultatet er placeret på Gefionpladsen. Vi har kun fået meget positive tilbagemeldinger fra borgere.

Der er oprettet en ny arbejdsgruppe: filmklubben BUSTER. 

Buster var i opstarten en del af Liv i Ladepladsen. De har nu fået deres eget cvr og bankkonto og vedtægter. Selvstændig forening er dannet. 
Der er indgået samarbejde med biografen:Kanten om visning af filmen.

Filmforevisningerne finder stede d. 1. søndag i måneden kl. 16-18. Der er foreløbig 94 medlemmer i klubben. Det første arrangement har været afholdt. 

Lis gjorde rede for regnskabet

Vi har 13.000 kr. tilbage på kontoen. Der var et overskud fra projektet med Sømandshjemmet, men dem ønskede kommunen retur, da målgruppen for bevillingen primært var unge.

Vores domæneplads er temmelig dyr. Den koster 929 kr. Aksel undersøger, hvorfor prisen er så høj og om, der skal findes en anden løsning.

Arbejdsgrupperne er selv forpligtet til at føre regnskab for de midler, de har. 

Ændring af vedtægterne

§6  stk. 1 i vedtægterne ændres således, at alle arbejdsgrupperne stiller med en medlem til bestyrelsen. Formålet er en bedre koordinering og et styrket samarbejde i foreningen.  

Valg af bestyrelse

På valg er Aksel, Lykke og Vibeke. Lykke ønsker ikke at fortsætte. Hun er dog villig til at fortsætte med facebook siden.  Ønsket om at få noget lagt indsendes til  HYPERLINK "mailto:mail@lykkekjaer.dk" mail@lykkekjaer.dk tlf. 26853544. 

Brina Lundqvist, der står for visitfaxeladeplads har følgende adresse  HYPERLINK "mailto:brina.lundqvist@gmail.com" brina.lundqvist@gmail.com tlf.  045 41400816

 Følgende arbejdsgrupper har meldt følgende ind til bestyrelsen:

Kunst og design: Göran Blomqvist

Feriens by: Bertel Moltved

Kønnere by: Kamma Schou

Beach party  og kønnere by er allerede repræsenteret i bestyrelsen

Vinterbadegruppen vender tilbage

Der blev ikke valgt suppleanter.

 

 Søren blev genvalgt som bilagskontrollant

 

Kontingentet skal fortsat være 0 kr

 

Der var ikke  fremsendt forslag  fra  medlemmerne. 

 

 

 

 

Liv i Ladepladsens Beretning 2020

Forkvindens Årsrapport

Regnskab Liv i Ladepladsen

Liv i Ladepladsens regnskab 2019

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. januar 2020

Nytårskur 2020

Referat fra den årlige Nytårskur med foreningerne i Faxe Ladeplads.

Referat 11. november 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d.11. november 2019 
tilstede: Per, Svend, Aksel og Marianne, Lykke, Lis, Vibeke, Marianne og Aksel

16-Oktober-2019

Referat 5. oktober 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d.5.oktober 2019 
tilstede: Per, Svend, Aksel og Marianne (afbud fra Lykke og Lis) Vibeke? (vi forsøgte at ringe)

1 Biodiversitet d.26.10. Familiedag

XL Byg, Karise sponsorerer 2500 kr i materialer mod foto til deres facebookside. Svend har kontakten og undersøger hvordan materialer afhentes. 
Aksel og Vibeke har sørget for pressemeddelse og følger op på begivenheden med ny artikel. 
Jeppe og Gert er klar og står for værkstedet.
Aksel og Marianne køber sandwich og drikkevarer + kaffe i Brugsen. Mødes kl.8.30. 
Alle mødes kl.9.00 på Hylleholt, blok C. Afbud fra Lis og Svend. 

2.Visitfaxe Ladeplads
Ny aftale om indsendelse af materiale i forhold til offentlige pladser. Marianne indkalder André, Ole og Anna Marie.

3. Info fra andre arbejdsgrupper:  
A.Kønnere by har fået 50.000 kr til Gefionpladsens nye tiltag. Beløbet skal benyttes til skitseplanen / SLA arkitekterne. 
B. Det blå læringsrum har modtaget 15.000 kr til skitseplanen / firmaet Monstrum udarbejder skitsen. 
C.Udbygning af Faxe Hus: Liv i Ladepladsen afventer et nyt udspil fra Faxe Hus og Hafnia arkitekterne. 
D. Vinterbadegruppen har afholdt saunaweekend, og det har været en succes. Økonomien løber rundt. 


4. Eventuelt
Kønnere by vil gerne i kontakt med Cirkel K i forhold til renovering og benyttelse af deres bygning under beboelse. 

Næste møde er d. 26.november 2019 Strandvejen 48, hos Svend. Kombineret møde og julefrokost. 

Referat:
Marianne B

Referat 26. august 2019

Referat 8. august 2019.

REFERAT maj 2019

REFERAT april 2019

REFERAT 24. marts

generalforsamling 2019

Referat fra Genralforsamling 2019